de en cz ru
úvod

VOP

Obchodní podmínky

 

1. vŠeobecné informace: Následující uvedené obchodní podmínky tvoří integrovanou součást právního obchodu mezi oběma stranami, který byl právně závazně uzavřen podpisem objednávkového formuláře. Dodavatelská firma je však oprávněna do dvou měsíců od doručení objednávky do svého sídla písemně odmítnout dodržení smlouvy a dodávku objednaného zboží, což má pro obě smluvní strany za následek zrušení smlouvy bez poplatků. Ústní dohody, doplňky nebo změny obchodních podmínek i ústní instrukce k montáži, dohody o plánech a o stavbě vyžadují výslovně písemné potvrzení vedení podniku, aby byly pro dodavatelskou firmu závazné. Případná dodávka se nepovažuje za uznání jakýchkoli odlišných ústních dohod nebo instrukcí.
 

2. cena: Dodavatelská firma garantuje dohodnutou cenu na dobu trvání 1 roku od data objednávky. Pokud by se plnění objednávky zpozdilo z důvodů na straně objednatele déle, než činí tato lhůta, bude dodavatelská firma oprávněna zvýšit dohodnutou cenu podle vzrůstajících nákladů na mzdy a materiál.
 

3. platba a zákaz Zápočtu: V případě prodlení platby se účtují úroky ve výši 12 % p.a. Platby se smí provádět jen přímo dodavatelské firmě. Platby zástupcům dodavatelské firmy se smí provádět jen s předcházejícím zvláštním písemným schválením dodavatelské firmy. V případě poskytnutí možnosti dílčích splátek se považuje za dohodnuté, že při nedodržení termínu se celá zbývající částka pohledávky musí okamžitě plně zaplatit dodavatelské firmě, jestliže se objednatel dostane i s jen jedinou dílčí splátkou do prodlení déle než 14 dnů. Objednatel není oprávněn ponechávat si platby z důvodů nároků na záruku na základě vad nebo jiných nároků proti dodavateli (a rovněž z titulu náhrady škody atd.). Dohodnutou cenu dodávky je nutno plně zaplatit bez započítání případných protipohledávek objednatele vůči dodavateli. Objednatel není oprávněn započítávat protipohledávky jakéhokoli druhu a z jakéhokoli právního důvodu proti pohledávkám dodavatelské firmy (zákaz kompenzace).
 

4. výhrada vlastnictví: Veškeré dodané zboží zůstává až do úplného uhrazení veškerých závazků objednatele z obchodního kontaktu vlastnictvím dodavatelské firmy. V případě zástavy nebo jiného užívání zboží je objednatel povinen uplatňovat vlastnické právo dodavatelské firmy a okamžitě dodavatelskou firmu informovat.
 

5. dodávka a dodací lhůta: Jestliže během provádění dodávky (objednávky) dojde k událostem, které znemožňují plnění objednávky za dohodnutých podmínek (vyšší moc, stávka atd.) nebo které mají za následek neočekávané zvýšení přiznaných nákladů, bude záležet na dodavatelské firmě, zda odstoupí od dodávky, jestliže objednatel nebude souhlasit s novou cenou nebo se změněnými ustanoveními.
V případě odstoupení bude objednatel povinen odebrat zboží, které už bylo vyrobeno nebo které se nachází ve výrobě, za platné ceny. Nároky na náhradu škody a odstoupení od smlouvy z důvodu překročení termínu dodávky jsou vyloučeny. Jestliže se při dělení objednávky písemně dohodne určité penále, bude toto penále zaplaceno jen tehdy, jestliže prodlení dodávky nebylo způsobeno subdodavatelskými firmami nebo jinými okolnostmi, které dodavatelská firma nemůže ovlivnit. K právní účinnosti dohody o penále je dále zapotřebí následné dodatečné písemné potvrzení vedení dodavatelské firmy. 
Jestliže objednatel neodebere zboží v dodavatelském závodě, bude odběr ukončen tehdy, jakmile zboží za fakturu objednatele opustí sklad. Zboží se transportuje na riziko objednatele.
Dodavatelská firma je oprávněna provádět dílčí nebo předběžné dodávky a fakturovat je. Přesnou dodací lhůtu určuje dodavatelská firma.
Náklady, které vzniknou odepřením převzetí zboží, hradí kupující. Dodací listy, které nebudou podepsány kupujícím, se považují automaticky za převzaté, jestliže důvod jejich nepodepsání spočívá jen v určité vadě výrobku, dodávky nebo montáže.
Zpětné zaslání nepotřebných dílů je nutno dohodnout s firmou Bräuer. Mezi dodávkou a zpětným zasláním zboží nesmí uplynout více než 3 měsíce. Náklady za zpětné odvezení nebo zpětné zaslání hradí kupující. Zvláštní výrobky se zásadně nepřebírají zpět.
 

6. zasílání: Přeprava se provádí vždy na účet a na riziko objednatele nebo příjemce. Výběr dopravního prostředku se ponechává na dodavatelské firmě. O složení dodávky se musí postarat objednatel (u dodávek, prováděných přepravní firmou, bude zapotřebí vysokozdvižný vozík nebo čelní nakladač). I v případě dodání "vyplaceně ze závodu" se dodávka rozumí bez složení. Jestliže se objeví ztížené okolnosti pro dodání (úzká místa na otáčení, úzké silnice, zasněžená vozovka atd.), musí se objednatel postarat o to, aby se zboží bezplatně složilo nebo mohlo složit někde jinde.
 

7. balení: Obalové materiály jdou na vrub objednatele. Objednatel musí zajistit jejich odevzdání a zpětnou přepravu, pokud se to požaduje.
 

8. reklamace, stížnosti na vady: Reklamace dodávky, montážních nebo zednických prací je nutno provést písemně u dodavatelské firmy do tří dnů od jejich převzetí nebo provedení. Jestliže se stížnost na vady nebo reklamace neprovede v této lhůtě, považuje se dodávka nebo provedená práce za převzatou bez vady a objednateli nepřísluší s platností této schvalovací fikce žádné nároky na náhradu jakéhokoli druhu a z jakéhokoli právního důvodu. 
Proto je pro takovýto obchodní případ výslovně dohodnuta schvalovací fikce podle § 377 HGB (obchodního zákoníku).
 

9. ANULace: Podpisem objednávky na dalších stránkách bude objednatel vázán na smlouvu. Jestliže dodavatelská firma bude souhlasit se stornováním smlouvy objednatelem, musí objednatel uhradit 25 % ceny objednávky jako poplatek za stornování.
 

10. záruka: Pro záruku platí příslušná zákonná ustanovení. Jestliže se dohodnuté platební podmínky nedodrží včas, objednatel ztrácí jakýkoli nárok na záruku. 
Do záruky dodavatelské firmy nespadá v žádném případě přirozené opotřebení, vady v důsledku chybného nebo neodborného zacházení nebo jiné mimořádné vnější nebo násilné vlivy a události.
Za díly zboží, které dodavatelská firma odebrala od subdodavatelů, ručí dodavatelská firma jen v rámci svých příslušných záručních nároků vůči subdodavatelům. Záruční práce dodavatelské firmy nejsou důvodem k prodloužení záruky. Záruční doba také nebude běžet znovu od počátku. Náklady na cestu a přepravu materiálu nebo na vyslání montéra musí i v případě provádění záručních prací platit objednatel zvlášť.
 

11. MONTáž: Montáž za paušální částku nebo bezplatná montáž se vztahuje pouze na čistě montážní práce na mechanickém zařízení, přičemž objednatel musí montérovi dodavatelské firmy dát k dispozici 1 až 2 vyškolené pomocné pracovní síly na vlastní náklady. Veškeré utěsňovací (temovací), zednické a elektrikářské práce, pokud jsou nutné, musí řádně a úplně zabezpečit objednatel (ze strany stavby) před zahájením montáže. Objednatel je povinen informovat dodavatelskou firmu o dohotovení těchto přípravných prací. Dále musí objednatel zajistit napojení elektřiny a vody i materiál na lešení. Musí se postarat o to, aby podlaha s požadovanými vlastnostmi, základy, zdivo, stropy nebo ostatní nosné prvky, které jsou zapotřebí pro řádnou montáž, byly příslušně provedeny bez závad a podle požadavků montáže a aby vyhovovaly statickým a ostatním stavebním požadavkům. Jinak bude objednatel sám zodpovědný za to, jestliže z důvodu prodlení z jeho strany nebo vadně provedených přípravných prací dojde ke zpoždění dodávky dodavatelské firmy nebo jestliže dodávka a montáž neproběhne řádně nebo nebude možné ji řádně ukončit. Nároky objednatele na náhradu jakéhokoli druhu jsou v těchto případech výslovně vyloučeny.
Veškeré dodatečné objednávky, které nejsou uvedeny v objednávce na následujících stránkách, i veškeré další potřebné materiálové a časové náklady musí zaplatit objednatel dodatečně za obvyklé tarify a ceny, a to jak tehdy, když byly dohodnuty paušální náklady na montáž, tak i tehdy, když nebyly dohodnuty žádné paušální náklady na montáž. Montérům dodavatelské firmy je nutno na náklady objednatele zabezpečit přiměřené ubytování a stravu. Pokud budou při montáži, opravách nebo při záručních pracích zapotřebí dodatečné a svařovací práce na pozinkovaných dílech a tyto díly budou dodavatelskou firmou ošetřeny pozinkováním za studena, nepřísluší objednateli v tomto ohledu žádné nároky jakéhokoli druhu v důsledku snížení kvality atd.
 

12. ručení: Za škody, které vzniknou v důsledku vadné dodávky nebo práce dodavatelské firmy, ručí dodavatelská firma jen do té míry, jestliže jí nebo jejím provádějícím pracovníkům lze klást za vinu úmysl nebo hrubou nedbalost. Ručení dodavatelské firmy za mírnou nedbalost se výslovně vylučuje. V každém případě jsou vyloučeny nároky na náhradu za přerušení provozu a čistě majetkové škody, vlastní náklady objednatele, poškození mrazem, nadměrné namáhání materiálu a následné škody jakéhokoli druhu. Pokud by toto vyloučení ručení nebylo účinné, považuje se omezení ručení na úmysl nebo hrubou nedbalost výslovně za dohodnuté i pro tyto případy.
 

13. PLány a podklady: Bude-li plnění smlouvy spojeno se sestavením stavebních a ohlašovacích plánů a projektů od dodavatelské firmy, potom budou plány a projekty shledány objednatelem v pořádku a schváleny, jestliže objednatel nebude do jednoho týdne po doručení požadovat jejich změnu nebo opravu. Pokud budou po schválení zapotřebí změny, bude objednatel povinen uhradit dodavatelské firmě vzniklé vícenáklady. V případě vyšších nákladů na projekty (i cestovné, porady atd.), které budou překračovat dobu 5 hodin, bude dodavatelská firma oprávněna náklady na projekty vyfakturovat. V případě změn konstrukcí, materiálů a rozměrů, které neovlivňují negativně funkci objednaných zařízení, nevznikají objednateli žádné nároky.
Veškeré technické a obchodní podklady zůstávají trvale duševním vlastnictvím dodavatelské firmy pod ochranou příslušných zákonných ustanovení s ohledem na rozmnožování, kopírování, soutěž atd.
 

14. místo plnění a soudní příslušnost: Místem plnění pro veškeré nároky z obchodního kontaktu je město Haag. Pro veškeré spory z této smlouvy a případných dodatečných objednávek se za dohodnutou považuje místní příslušnost soudu ve Steyru A-4400, který přichází v úvahu po věcné stránce. Dodavatelská firma může ovšem podle své vůle podávat žaloby i u příslušného všeobecného soudu objednatele.

ALEX Industries spol.s.r.o. , Bujanov-Přibyslav 73, Cz38241 Kaplice, Tel : +42 0380 301510, Fax : +42 0380 301511